ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
20 .. 2561
: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
15 .. 2561
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
05 .. 2561
: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
03 .. 2561
: ประกาศการหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ วัน
10 .. 2561
: ตัวอย่างข้อสอบการประเมินนานาชาติ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 .. 2561
: ประกาศเรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
15 .. 2561
: ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
09 .. 2561
: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2561
23 .. 2561
: ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
09 .. 2561
: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
25 .. 2561
: ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
24 .. 2561
: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
24 .. 2560
: ใบสมัครรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
24 .. 2560
: ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 ม.4 ปีการศึกษา2561
24 .. 2560
: ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
16 .. 2560
: ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ 4 ปีการศึกษา 2561
16 .. 2560
: ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๖๑
16 .. 2560
: ประกาศการรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
29 .. 2560
: เรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ในเวลา 13.00 น. พร้อมนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาเข้าหอพัก
15 .. 2560
: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560