ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
30 ต.ค. 2561
: แบบฟอร์ม-สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ...
30 ม.ค. 2561
: แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
06 ม.ค. 2561
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันวอลเล...
26 ก.ค. 2560
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเ...
29 มิ.ย. 2560
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรฯ...
27 มิ.ย. 2560
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ PISA ของนักเรียน...
12 มิ.ย. 2560
: ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560
12 มิ.ย. 2560
: ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา2560