ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
ข้อมูลทั่วไป
 
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์  

ตั้งอยู่เลขที่๙๙/๙   หมู่ ๕ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๑๐

โทรศัพท์ ๐-๕๖๘-๒๔๓-๐๐,๐-๕๖๘-๒๔๕-๔๔ โทรสาร ๐-๕๖๘-๒๔๓-๐๐

e–mail : Phetchabun@Kanchanapisek.ac.th  Website http://www.Kanchanapisek.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต๔๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา  ประเภทประจำและไป-กลับ    เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖    เนื้อที่๑๙๑ ไร่  ๕๗   ตารางวา

 โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ๑๐  จังหวัด

ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก  เลย  พิจิตร  สุโขทัย   อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  พะเยา และเชียงราย

ตราประจำโรงเรียน 

รัศมีเหนือพระมงกุฎเป็นสีเหลืองทอง

พระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร.

อยู่ใต้พระมหามงกฎเป็นสีเหลืองทอง

แถบโบว์สีน้ำเงินตัดขอบสีเหลืองทอง

มีชื่อเต็มของโรงเรียนว่า “กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์”

ตัวอักษรสีเหลืองทองใต้พระปรมาภิไธยย่อภ.ป.ร.

อักษรย่อโรงเรียน    กภ.พช.

คำขวัญโรงเรียน     รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ

ปรัชญาโรงเรียน     สร้างวินัย  ใฝ่คุณธรรม นำวิชา  สามัคคี  ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์

คติพจน์โรงเรียน     อก ตํ ทุก กฏํ  เสยฺ โย ความชั่วไม่ทำเสียเลยดีกว่า

สีประจำโรงเรียน     น้ำเงิน – ทอง

น้ำเงิน    หมายถึง องค์พระมหากษัตริย์ของชาติไทย

ทอง      หมายถึง   สีประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่๙

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นราชพฤกษ์

อัตลักษณ์  :      “สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรี  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย”

เอกลักษณ์ :        เทิดทูนสถาบัน  กตัญญู 

                       บุคลิกดี มีวินัย  ให้เกียรติ


 
 
>>>