ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
ประวัติโรงเรียน
 
 

ประวัติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

    เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๕๐  ปี  ในวันที่  ๙  มิถุนายน พ.. ๒๕๓๙  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ๙ แห่ง  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ พ.. ๒๕๓๘ 

ใช้ชื่อครั้งแรกว่า “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี  จังหวัดเพชรบูรณ์” และในวโรกาสต่อมา  เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์ .. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

พระราชทานนามโรงเรียนชื่อ  “โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย” ตามด้วยชื่อจังหวัดต่อท้ายคือ 

 “ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ”

          กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายชัยณรงค์  เทียนสีม่วง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร  เป็นคนแรก  ตั้งแต่วันที่  ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ ถึง วันที่ ๑๕ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.. ๒๕๓๖ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์ ให้ใช้อาคารเรียนและหอพักเป็นการชั่วคราว  โดยมีนายวิพากย์  โรจนแพทย์ ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ในขณะนั้น  เป็นผู้ดูแลติดต่อประสานงาน และให้ความช่วยเหลือแก่ทางโรงเรียนตลอดเวลา  เดิมเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประเภทประจำทั้งหมด  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๐

ได้รับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยนายสุรพร  ดนัยตั้งตระกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด 

นาคประทินก่อสร้าง และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนยังที่ตั้งของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ 

มีเนื้อที่  ๑๙๑  ไร่  ๕๗ ตารางวา     ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐  ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง   โดยได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนและหอพักชั่วคราว จาก ส.ส.ไพศาล  จันทรภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต ๒ ในขณะนั้น  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง 

นายฉกรรจ์ แน่นอุดร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนที่ ๒ ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗   เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนและทอดพระเนตรนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนยังความปลื้มปิติยินดีแก่ชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นล้นพ้น

             ปัจจุบันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา ประเภทประจำและไป-กลับ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ   ๑๐  จังหวัด ได้แก่   เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  เลย   พิจิตร  สุโขทัย   อุตรดิตถ์   แพร่   น่าน   พะเยาและเชียงราย  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์

 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู สู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  ก้าวสู่มาตรฐานสากล


 
 
>>>