ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
พันธกิจ
 
 

พันธกิจ

 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ พัฒนาสู่มาตรฐานสากล พัฒนาคุณลักษณะตามเบญจวิถี โดยใช้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์หลัก

นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิผล เทิดทูนสถาบัน กตัญญู  บุคลิกดี  มีวินัย  ให้เกียรติ  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโลก


กลยุทธ์

.พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

.พัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงาน

.พัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

๔. พัฒนาองค์กรให้พร้อมบริการ


 
 
>>>