ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
ทำเนียบผู้บริหาร
 
 

ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๓๘  ถึงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๕   นายชัยณรงค์   เทียนสีม่วง

   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๑๕  ธันวาคม   ๒๕๔๕   ถึง วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๔๗     นายฉกรรจ์   แน่นอุดร 

   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๒๒  ธันวาคม   ๒๕๔๗  ถึงวันที่  ๑๑  ธันวาคม   ๒๕๕๕    ดร. พีรพัฒน์   วัชรินทรางกูร 

   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   

วันที่ ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕     นายคมสัน   สีป้อ        

             รองผู้อำนวยการโรงเรียน    รักษาราชการแทน   ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๒๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖  ถึงปัจจุบัน  นายจงรัก    เกตแค    

              ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   


 
 
>>>